امام خامنه ای(مد‌ظله‌العالی): کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته‌اند زیرا عقل می‌گوید باید از تجربه‌ها درس گرفت.

مسئولین جلوی تعطیل دفتر وزارت خارجه را بگیرند/ نمایندگی وزارت امورخارجه ظرفیتی بزرگ برای استان است

مسئولین جلوی تعطیل دفتر وزارت خارجه را بگیرند/ نمایندگی وزارت امورخارجه ظرفیتی بزرگ برای استان است

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی؛ به نقل از روزنامه مهرمشرق، نیمه تعطیل شدن دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه به طور قطع بر روی حضور گردشگران، بحث های کنسولیو سرمایه گذاری خارجی در استان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در همین راستا رسیدگی به مشکلات این دفتر، نیازمند توجه بیشتری است چراکه وجود نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در خراسان ‌جنوبی با وجود ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت فراواني دارد و بايد از موقعیت جغرافیایی خراسان‌جنوبی و همجواری آن با افغانستان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت اقتصاد استان نهایت استفاده را کرد.

تقویت امر بازاریابی و شناساندن محصولات تولیدی ایران به بازار جهانی، تسهیل رفت و آمد با کشور افغانستان، گسترش ارتباط خراسان جنوبی با جوامع بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذار خارجی و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری استان از جمله مزیت‌های راه‌اندازی این دفتر در استان است این درحالی است که در سالهای قبل و به علت نبود دفتر نمایندگی وزارت خارجه مهمترین بازارچه مرزی استان یعنی ماهیرود که سالانه حجم بسیار بالایی کالا از این گذرگاه مرزی صادر و وارد می شود، با مشکلات اداری مواجه بوده است.

جای تعجب دارد که در برخی استانهای کشور که تنها یک یا دو ساعت تا پایتخت فاصله دارند، تصویب نمایندگی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و احتمال تصویب آن هم وجود دارد اما در بیرجند با گذشت تقریبا ۴ سال از فعالیت نمایندگی وزارت خارجه هنوز این موضوع محقق نشده است.

فعالیت این نمایندگی در خراسان جنوبی ندارد، اما نیاز است سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این موضوع را پیگیری و مطالبه کند.

ماموریت ابراهیمی هشــتم شهریورماه ۹۵ به اتمام رســید و بیرجند را به مقصد مالزی ترک کرد، هرچند وی در این مدت تالش کرد با ورود سفیران کشورهای مختلف باب آشنایی آنها با ظرفیتهای اســتان را ایجاد کند اما در این بین مســئولین استان نیز کمتر تالشــی برای استفاده از این فرصتها داشتند.

نیمه تعطیل شدن با اهمال مسئوالن محمدهادی جزینی زاده دومین مســئول دفتــر نمایندگی وزارت خارجه بود کــه همان روز اتمــام ماموریت ابراهیمی کارش را شــروع کرد و ابراهیمی که خود در مدت فعالیتش همکاری زیادی از مســئولان اســتان ندیده بود توصیه کرد که مســئوالن جزینی زاده را تنها نگذارند تا وی برای استان مفید باشد، اما انگار مسئوالن اســتان چندان توجهی به این دفتر نداشتند.

پس از ۹ ماه از حضور جزینی زاده در دفتر نمایندگی وزاررت خارجه بیرجند، ماموریت وی ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ به پایان رسید.

تشکیل شــورای وزارت خارجه استان با ریاست استاندار و به دبیری مسئول دفتر نمایندگی، پیگیری مشکالت مرزی، دعوت از وزیر ترانسفورت افغانســتان و بازدید از مرز ایران و افغانســتان، انجام امور کنســولی و مشکالت ایرانیان خارج از کشور و خارجی های مقیم داخل استان، تایید اسناد تجاری، شناسنامه ای و دانشجویی، درخواست صدور روادید، دعوت از خبرنگاران و فعاالن گردشگری از مالزی برای ارتقاء بحث های گردشــگری؛ از فعالیت هایی است که جزینی زاده در مدت فعالیتش در استان انجام داده است.

هرچند جزینی زاده اتمام ماموریتش را مساوی با تعطیل شدن دفتر ندانسته بود اما این سخن او که تا زمان تعیین جانشینش امورات استان از دفتر وزارت خارجه خراسان رضوی پیگیری می شود، باعث شد که بار دیگر زمزمه تعطیلی دفتر نمایندگی وزرات خارجه بیرجند در سطح رسانه ها بازتاب داشته باشد.

اما پس از گذشت دو ماه محمد فیاضی در ۲۴ تیرماه به عنوان ســومین سرپرســت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند معرفی شد، حاال چند روزی است که خبر رفتن فیاضی نیز به گوش می رسد و دوباره این دفتر بدون سرپرست است و مشخص نیست سرپرست جدید چه زمانی معرفی خواهد شد؟

حال جدای از اینکه هر چند مدتی ماموریت سرپرســت های این دفتر به اتمام می رســد و فعالیت این دفتر کند می شود، مسئله دیگر اهمیت ندادن به ظرفیتهایی است که این دفتر می تواند برای استان ایجاد کند چه در حوزه گردشگری، سرمایه گذاری و حتی پذیرش بیماران خارجی که این دفتر از طریق مراوادت با سفیران دیگر کشورها می تواند معرف خوبی برای استان باشد.

البته گالیه مســئولین این دفتر نمایندگی از مدیران استان هم به حق اســت که ظرفیت این دفتر را درک نکرده اند و آن طورکه باید همراهــی و همکاری نداشــتند چراکه این دفتر حتی در تعداد نیروی انســانی با مشکل مواجه است و تنها دو نفر)مسئول و یک نفر منشــی( در این دفتر مشغول کار بودند که این امر سبب پایین آمدن کیفیت کار هم می شد.

حجت االسالم عبادی: با خون دل تاسیس کردیم

حجــت االســام ســیدمحمدباقر عبــادی نماینــده مردم بیرجند، درمیان و خوســف در مجلس درگفتگو با مهرمشرق گفت:» دفتــر وزارت امــور خارجه ای که بنــده با خون دل آن را تاسیس کردم و دســتور آن را در دوره گذشته مجلس از آقای ظریــف گرفتم و ایــن دفتر ایجاد شــد که خدمات فراوانی هــم ارائه مــی داد، اســتانداری متعهد شــده بود که یک ســری امکانات در اختیــار این دفتر قــرار دهد، اما علیرغم نامه های مکرری که به اســتاندار ســابق نوشــتم تا امکاناتی به این دفتــر بدهند، اما ندادنــد.

« وی تأکید کرد: »مســئوالن خراســان جنوبی باید اهمیت دفتــر نمایندگی دفتر وازت امــور خارجــه را بداننــد، زیرا این زیرســاختمیتواند اســتان و به ویژه شــهر بیرجند را متحــول کند.« عبادی افزود:» ابراهیمی اولین فــردی بود که به دفتر وزارت امور خارجه اســتان آمد و علیرغم اینکه سیستم اداری گاها همکاری نمیکرد و دچار تنگناهای شــدیدی شــده بود اما اقدامات مؤثری انجام داد.

« وی با بیــان اینکه دفتــر وزارت امور خارجه ظرفیت بســیار باالیی دارد گفت:» مثل این میماند که خراسان جنوبی یک وزارت خارجه داشته باشــد و در واقع این دفتر پنجره ای به دنیای خارج است که از طریق سفرای ایران در خارج می توان خراسان جنوبی را به دنیا معرفی کرد.

« مســئولین جلوی تعطیل دفتــر وزارت خارجه را بگیرند نماینده مردم بیرجند در مجلس گفت:» علیرغم این ظرفیت، امکانات مناســبی در اختیار این دفتر قــرار نگرفت و از این فرصت خوب استفاده نشد و اگر اصرار بنده نبود تا حاال دفتر تعطیل شده بود.

« حجت االســام عبادی ادامــه داد:» آن زمان قــراردادی با اســتانداری منعقد شــد که امکاناتی در اختیار این دفتر قرار بگیرد اما نه آن امکانات در اختیارشان قرار گرفت و نه نیروی انســانی که بتوانند جدی عمل کنند و به دالیل متعدد دیگر دفتر به این ناکارآمدی رسیده اســت و به دلیل نبود امکانات مسئولین دفتر بعد از مدتی می روند.

« وی با بیان اینکــه رایزنی برای تعیین سرپرســت دفتر انجام شده است اما زمان دقیق آن مشخص نیســت، تاکید کرد:» مهم نیســت این دفتر سرپرست داشته باشــد یا نه مهم این است که مسئولین اســتان بتوانند از ظرفیت دفتر وزارت امور خارجه اســتفاده کنند و از تعطیلی آن جلوگیری کنند لذا از استاندار که با نگاه اقتصادی به این استان آمدهاند درخواست دارم از این ظرفیت اســتفاده کنند و ردیف بودجه ای به این دفتر اختصاص دهند.

« نماینده مــردم بیرجند، درمیان و خوســف در مجلس گفت: » موفقیت این نهاد هم به مدیر این دفتر و سایر مدیران استان برمیگردد زیرا یک نهاد مستقل نیســت که بتواند کارش را به تنهایی پیش ببرد و همکاری مدیران اســتان را میطلبد و اگر مدیرش تنها باشد و هیچ امکانات خاصی برای آن در نظر گرفته نشود باز هم به خانه اول برگشت خواهد نمود.«

ارسال یک دیدگاه

تمام حقوق این وبسایت متعلق به نماینده مردم شریف شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف درمجلس شورای اسلامی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

بازگشت به بالا